ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 115 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( D-101 - PROJE İŞLERİ )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : D-101

Tanımı : PROJE İŞLERİ
Uzun Tanımı : PROJE İŞLERİ
Birim Fiyat Kitabı : Devlet Su İşleri
Açıklaması ( Tarifi) : Teknik şartnamesine göre aşağıdaki maddelerde yazılı bilcümle proje, harita, hesap, aplikasyon v.s. işlerin yaapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, alât ve edevat, tesis giderleri ile müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dahil proje işleri bedeli [Makt.]1- İnşaat aksamının tatbik ve detayları,2- Projelerin zemine tatbiki, şeritvari haritalar, aplikasyonlar,3- Sanat yapıları yerlerinin plânkoteleri,4- Statik ve hidrolik hesaplar,5- Sözleşme mevzuuna dahil olup da kat'i projeleri bulunmayan işlerin mukayeseli kat'i projeleri (işbu kat'i projeler İdareye verilecek, kabulden sonra tatbikat projeleri hazırlanacaktır.)6- Temel yükleme tecrübeleri,7- Muayene çukurları açılması,8-9-10-11-12-ÖDEME ŞEKLİ :Özel teknik şartnamede aksine bir şart bulunmadığı takdirde;a) Ana proje (Ana kanallar, regülatör, yedek kanallar, tahliyekanalları) İdareye tasdik ettirilince bedelin %20'si,b) a maddesindeki işler ve ana proje ile ilgili sanat yapıları projeleri İdarece tasdik edilince bedelin %30'u,c) a, b maddelerindeki işler ile birlikte tersiyer ve drenaj kanalları projeleri İdarece tasdik edilnce bedelin %50'si,d) a, b, c maddelerindeki işler ile birlikte tersiyer ve drenaj kanalları sanat yapıları projeleri İdarece tasdik edilince bedelin %90'ı,e) Kesin hesapların tasdikinden sonra kesin istihkakta bedelin tamamı ödenir.Yukarıda a, b, c ve d maddelerindeki ödemelerin yapılabilmesi için maddelerde belirtilen projelerin yapıldığına dair şube yazısı istihkaka eklenecektir.NOT : 1- Müteahhit projelerin İnşaat Mühendisleri Odasınca tescili yapılmış (Serbest Mühendislik Bürolarına) yaptırılacaktır.2- Serbest Mühendislik Bürosu ile yapacağı mukavele tasarısını İdareye bildirecek ve İdarenin onayını alacaktır. Ancak anlaşmanın İdarece tespit edilen fiyatın altında veya üstünde olması sebebiyle yukarıda D.101 pozunda belirtilen fiyatta bir değişiklik yapılamaz.3- Proje bedellerinin istihkaklara girmesi için bunların İdarece tasdik edilmiş olması ve bedellerinin en az yukarıdaki oranlar dahilinde Mühendislik Bürosuna fiilen ödendiğinin tevsik edilmesi şarttır.4- D-101 pozundaki projeler ve haritalar ihale mevzuuna dahil işlerle ilgili ve bu işlerin yapılması için tanzimi zaruri olan harita ve projelerdir. Yapılan inşaat haricinde umumi mahiyette haritalar yaptırıldığı takdirde bunların bedeli ayrıca yeni fiyat tanzim edilerek ödenir.İhale mevzuuna yeni işler ilavesi veya inşaat sistemlerinin değiştirilmesi sebebiyle yeniden tanzimi icab eden projeler dolayısıyla proje fiyatlarında bir arttırma yapılmaz. (Proje işleri uygulama kriterleri esasları mahfuzdur.)%30 dahilinde kalmak şartıyla ihale mevzuuna dahil işlerden bir kısmının yaptırılmaması halinde proje fiyatlarında bir eksiltme yapılmaz.5- İşin %70'inden azı yapıldığı halde herhangi bir sebeple tasfiye edilmesi halinde:özel teknik şartnamede belirtildiği gibi zamanında projelerin tamamı İdareye verilip tasdik edilmiş ve aplikasyonu'da yapılmış ise Poz No. D.101 proje işleri bedeli tam olarak ödenir.projelerin tamamı İdareye verilip tadik edilmiş, fakat kısmen veya tamamen aplikasyonu yapılmamış ise aplikasyonu yapılmış kısımların aplikasyon bedelleri düşülmek suretiyle geri kalan bedel ödenir.Yapılmayan proje varsa projesi yapılmayan işlerin keşifleri ihale bedeli cinsinden hesaplanır.İhale bedelinden; proje işleri ihale bedeli ile projesi yapılmayan işler ihale bedeli toplamı düşüldükten sonra bulunan değerin; ihale bedelinden proje işleri ihale bedeli düşüldükten sonra bulunan değere bölünmesinden elde edilen katsayı ile D-101 proje keşif bedeli üzerinden ödenecek proje bedeli bulunur. (katsayı, teklif fiyatı ile çarpıldığında teklif fiyatı üzerinden proje bedeli bulunur.) Bulunan değer kesin hesapların tasdikinde nazarı itibare alınır, hesaplar açıkça gösterilir. Bu bedel için ayrıca yeni fiyat tutanağı tanzimine gerek yoktur.Ancak bu durumun Bölgedeki tesbiti ve Genel Müdürlükçe tasdiki şarttır.6- Ödeme şeklinde yazılı ünitelerden bir kısmının o ihalede mevcut olmaması halinde özel teknik şartnamesinde ödeme durumu ayrıca belirtilecektir. Bu takdirde proje bedeli ödenmesi özel teknik şartnamesinde kayıt yoksa ölçü kısmında izah edilen ödeme şekli tatbik edilir.7- İhale evrakında proje bedeli olarak bir bedel konmamışsa proje için hiçbir ödeme yapılmaz.8- İşlerin geçici kabulu yapıldıktan sonra, uygulama projeleri (tatbikat projeleri) ister İdarece verilmiş, ister müteahhit tarafından hazırlanarak İdarece onaylanmış olsun, uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren kesin (as/built/iş sonu) projeler ve teknik hesaplar müteahhit tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orjinalleri İdareye teslim edilir.Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
31-7841G 400 KG.FAZLA KATI MADDE BASILAN DEL.(61-80 M.ARASINDA BİR M.ORT.) Devlet Su İşleri 0.00 YTL
31-7842A 1-25 KG.KATI MADDE BASILAN DEL.(81-120 M.ARASINDA BİR M.ORT.) Devlet Su İşleri 0.00 YTL
31-7842B 25-50 KG.KATI MADDE BASILAN DEL.(81-120 M.ARASINDA BİR M.ORT.) Devlet Su İşleri 0.00 YTL
31-7842C 50-100 KG.KATI MADDE BASILAN DEL.(81-120 M.ARASINDA BİR M.ORT.) Devlet Su İşleri 0.00 YTL
31-7842D 100-200KG.KATI MADDE BASILAN DEL.(81-120 M.ARASINDA BİR M.ORT.) Devlet Su İşleri 0.00 YTL
31-7842E 200-300KG.KATI MADDE BASILAN DEL.(81-120 M.ARASINDA BİR M.ORT.) Devlet Su İşleri 0.00 YTL
31-7842F 301-400 KG.KATI MADDE BASILAN DEL.(81-120 M.ARASINDA BİR M.ORT.) Devlet Su İşleri 0.00 YTL
31-7842G 400 KG.FAZLA KATI MADDE BASILAN DEL.(81-120 M.ARASINDA BİR M.ORT.) Devlet Su İşleri 0.00 YTL
31-7843 ALIŞI >150 LT.OLAN DELİKLERDE KONT.(DOLGU) ENJEK.YAPILMASI Devlet Su İşleri 0.00 YTL
31-7844 0-60 M.ARASI KATKI MAD.ENJEKSİYONU (ALÜV.FORMASYONLARDA) Devlet Su İşleri 0.00 YTL
D-101 PROJE İŞLERİ Devlet Su İşleri 0.00 YTL
D-106 FOTOĞRAF VE FİLM Devlet Su İşleri 0.00 YTL
D-107 MAKET Devlet Su İşleri 0.00 YTL
D-108 HİDROMETRİ İŞLERİ Devlet Su İşleri 0.00 YTL
D-201 6 MT BOY. 16 CM TEPEDE 13 CM ÇAPTA AĞAÇ TEL.DİREĞİ VE DİKİLMESİ Devlet Su İşleri 0.00 YTL
D-202 7 MT BOY. 16 CM TEPEDE 13 CM ÇAPTA AĞAÇ TEL.DİREĞİ VE DİKİLMESİ Devlet Su İşleri 0.00 YTL
D-203 8 MT BOY. 16 CM TEPEDE 13 CM ÇAPTA AĞAÇ TEL.DİREĞİ VE DİKİLMESİ Devlet Su İşleri 0.00 YTL
D-204 9 MT BOY. 16 CM TEPEDE 13 CM ÇAPTA AĞAÇ TEL.DİREĞİ VE DİKİLMESİ Devlet Su İşleri 0.00 YTL
D-205 10 MT BOY. 16 CM TEPEDE 13 CM ÇAPTA AĞAÇ TEL.DİREĞİ VE DİKİLMESİ Devlet Su İşleri 0.00 YTL
D-206 1 KM UZUNLUKTA TELEFON HATTI ÇEKİLMESİ (TEK HAT) Devlet Su İşleri 0.00 YTL
Sayfa 0.0089 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -